UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
STRONA GŁÓWNA O KONKURSIE REGULAMIN PLAN DZIAŁAŃ TERMINARZ ZGŁOSZENIE GRANTY SPRAWOZDANIE PROJEKTY KONKURS FILMOWY EKSPERCI FAQ
Patronem merytorycznym jest Katedra Architektury Krajobrazu i Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie
REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO PROSPOŁECZNEGO PROJEKTU GRANTOWEGO PN. "ZIELONA ŁAWECZKA"
Projekt realizowany jest w formie konkursu – rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi.

ORGANIZATOR KONKURSU
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji pod adresem:

al. Solidarności 104
01-016 Warszawa

Kontakt do biura:
pon. - pt. w godzinach: 10 - 14;
tel: 507 006 579, 22 532 71 94,
fax: 22 532 71 92,
mail: laweczka@fundacjabos.pl
PARTNERZY I PATRONI
Katedra Architektury Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Sztuki Krajobrazu Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zespół Zarządców Nieruchomości
SPONSORZY
Fundacja Banku Ochrony Środowiska z darowizny przekazanej przez Bank Ochrony Środowiska
Zespół Zarządców Nieruchomości - dodatkowa pulna grantów przekazanych dla zespołów z miasta Koszalin
GŁÓWNY CEL KONKRUSU
zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;
zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie mini-ogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności;
PRZEDMIOT KONKURSU
Wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki (złożony z mieszkańców danego bloku/bloków) mini-ogrodu (terenu z zielenią) z „zieloną ławką”. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa – estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich.
TERMINARZ
Konkurs trwa w okresie: 3 kwietnia 2017 roku – 31 października 2017 roku
Szczegółowe informacje w zakładce Terminarz.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM

 1. Konkurs grantowy adresowany jest do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

 2. Do konkursu nie może być zgłoszony teren osiedlowy, które został zrewitalizowany w ramach grantu uzyskanego w którejkowliek z poprzednich edycji konkursu Zielona Ławeczka. W konkursie nie może wziąć udziału zespół, który został nagrodzony w którejkolwiek z poprzednich edycji konkursu

 3. Konkurs grantowy ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji między Zespołami Sąsiedzkimi z całej Polski.

 4. Zespół Konkursowy składa się z grupy min. 5 osób, która stara się pozyskać jak najwięcej sojuszników wśród sąsiadów oraz pozyskuje do współpracy Administratora terenu. Zespół Sąsiedzki realizuje Projekt jak również dba o efekty swojej pracy.

 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  • zarejestrowanie Zespołu Sąsiedzkiego do 30 kwietnia 2017 roku;
  • przesłanie Zgłoszenia wraz z "Deklaracją Administratora" (podpisaną przez Administratora terenu) w terminie do 31 maja 2017 roku;
  "Deklaracja Administratora" stanowi potwierdzenie zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.

 6. W zakładce Plan działań wskazane są czynności do wykonania, informacje do zdobycia oraz sposoby opisania (raportowania) zrealizowanych zadań.

 7. Wszystkie Zespoły, które zarejestrowały się do konkursu lub nadesłały Zgłoszenia mają prawo skonsultować projekt z ekspertami Konkursu tj. architektami krajobrazu SGGW w terminie od 8 maja do 30 września 2017 r., bez względu na to czy Zespół uzyskał grant na realizację projektu czy też nie.

 8. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z ekspertów z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska, w przypadku projektów zgłoszonych z miasta Koszalin, dodatkowo z przedstawiciela firmy Zespół Zarządców Nieruchomości.

 9. Każdy z sędziów działa niezależnie, a końcowa ocena jest średnią arytmetyczną ocen przyznanych przez każdego z członków Komisji Konkursowej.

 10. Punktacja za udział w poszczególnych etapach konkursu:
  • Zadanie 1 – Zbudowanie zespołu, określenie zadań i przypisanie ich członkom zespołu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 60 pkt.
  • Zadanie 2 – Opis stanu aktualnego - opis wybranego miejsca do modernizacji, przesłanie jego planu i zdjęć. Łączna ocena wynosi maksymalnie 160 pkt.
  • Zadanie 3 – Przygotowanie planu aranżacji terenu i kosztorysu jego realizacji. Łączna ocena wynosi maksymalnie 600 pkt.
  • Zadanie 4 – Konsultacja społeczna Projektu - przeprowadzenie zebrania sąsiedzkiego w celu poinformowania społeczności sąsiedzkiej o planowanej przebudowie i zachęcenie do wspólnej realizacji projektu. Łączna ocena wynosi maksymalnie 170 pkt.
  • Zadanie 5 – Przygotowanie harmonogramu realizacji projektu (wiosna-lato 2017 r.). Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
  • Zadanie 6 – Przygotowanie harmonogramu pielęgnacji mini-ogrodu (jesień-zima 2017 r.) i opisanie planów jego rozwoju. Łączna ocena wynosi maksymalnie 100 pkt.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 1. Wyróżnione Zespoły zostaną poinformowane o otrzymaniu grantu pocztą elektroniczną na adres Administratora terenu i Lidera Zespołu. Wyniki zostaną też opublikowane w zakładce Granty
 1. Zespoły Konkursowe, którym przyznano granty zobowiązują się przesłać do Organizatora sprawozdanie z realizacji projektu do 31 października 2017 r.
GRANTY
 1. W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne w postaci grantów za najlepsze przesłane projekty. Wartość pojedynczego grantu wynosi maksymalnie 1200 zł brutto.

 2. W skład grantu wliczona jest wartość zielonej ławki, która zostanie dostarczona przez Organizatora.

 3. Pula grantów wynosi 30 tys. zł. Zostanie ona podzielona pomiędzy zwycięskie Zespoły. W puli nie będą uwzględnnione projekty z miasta Koszalin.

 4. Dodatkowa pula 5 grantów ufundowanych przez firmę Zespół Zarządców Nieruchomości, zostanie przeznaczona na realizację najlepszych projektów zgłoszonych wyłącznie przez zespoły sąsiedzkie z miasta Koszalin.

 5. Pełna lista przyznanych grantów zostanie opublikowana 19 czerwca 2017 r. w zakładce Granty.

 6. Granty zostaną przekazane na konto bankowe Administratora terenu, z którego pochodzi Zespół Sąsiedzki, na podstawie umowy darowizny zawartej między Fundacją Banku Ochrony Środowiska a Administratorem.

 7. Administrator jest zobowiązany do udostępnienia tych środków Zespołowi Sąsiedzkiemu, który wydatkuje je na realizację Projektu.

 8. Na adres Administratora przesłana zostanie zielona ławka, która umiejscowiona zostanie zgodnie z Projektem w przestrzeni modernizowanego mini-ogrodu.

 9. Granty muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem przedstawionym w Projekcie.

 10. Granty mogą być wydatkowane tylko na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji mini ogrodów.

 11. Organizator może zdecydować o innym rozdziale grantów lub o zmniejszeniu puli grantów w przypadku zbyt małej ilości projektów.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Zgłoszone w Konkursie materiały nie podlegają ochronie prawem autorskim, a ich autorzy zezwalają Organizatorowi na ich wykorzystywanie po zakończeniu Konkursu.

 2. Nadesłane formularze Zgłoszenia i dołączone do nich materiały staną się własnością Organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora Konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nienaruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z autorami wybranych projektów. Organizator skontaktuje się z autorami pocztą elektroniczną, wykorzystując do tego celu dane przesłane w formularzu zgłoszenia do Projektu.

 4. Organizator będzie uprawniony do zamieszczenia danych zwycięskich Sąsiedzkich Zespołów Konkursowych (w tym: m.in. nazwa projektu, nazwa i dane wspólnoty/spółdzielni) na stronie Projektu oraz udostępniania tych danych w związku z promocją Projektu.

 5. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem Zespołów Sąsiedzkich w projekcie poza kosztami wyszczególnionymi w uzgodnionym kosztorysie zagospodarowania mini-ogrodu.

 6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (zgodnie z polami do wypełnienia znajdującymi się w formularzu) będzie stanowić przyczynę wykluczenia Zespołu z Konkursu.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Zespół.

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 10. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania grantu i nagrody na osoby trzecie.

 11. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.

 12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 
 
WSKAZÓWKI
  INSPIRACJE
  CIEKAWE LINKI
  ARTYKUŁY
 
PARTNERZY I PATRONI